Pomoc materialna dla uczniów

 

  1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwota 351 zł. na osobę.
  4. Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
  5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty