Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

Informujemy, że można składać wnioski o pomoc w formie posiłków dla dzieci rozpoczynających rok szkolny 2021/2022. Kryterium dochodowe to 792 zł netto na osobę.


Informacje można uzyskać pod nr telefonu – 74/85 85 222


Zapraszamy.

 

Stypendium socjalne

 

Drodzy rodzice informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę. Stypendium realizowane jest w formie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców ucznia na podstawie faktur i rachunków imiennych. Z przyznanego stypendium można pokryć koszty udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, zakup podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz na pokrycie kosztów abonamentu internetowego, czy wyjazdów na wycieczki szkolne.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach do dnia 15 września 2021 r.

Więcej informacji pod nr tel. 74 85 85 222

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko  - Opiekunka Środowiskowa

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. niekaralność za przestępstwa umyślne;
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. wykształcenie min. podstawowe;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość;
 2. samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 3. preferowane doświadczenie zawodowe;

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domowych
 2. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 3. zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,
 4. kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania pojawiających się życiowym problemów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice, nr tel. 74/8585222

 

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu elektrycznego pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/2, 58-124 Marcinowice, tel. 74 85 85 222, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup elektrycznego pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiąc, licząc od dnia odbioru bezusterkowego elektrycznego pieca centralnego ogrzewania.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji zamówień na sprzedaż i montaż elektrycznego pieca centralnego ogrzewania.

Kryteria oceny oferty:

 1. najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 90%.;

 2. długość bezpłatnej gwarancji (proponowana przez wykonawcę gwarancja musi się mieścić w przedziale od 24 miesięcy do 48 miesięcy) – waga 10%.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

 

 najniższa cena ofertowa

                     x 90% x 100 = ilość punktów

 cena oferty ocenianej

 

 oferowana gwarancja w miesiącach

     x 10% x 100 = ilość punktów

 48 miesięcy

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punkty przyznane ofercie stanowić będą sumę punktów uzyskanych w każdym z kryteriów.

Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15.00; oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;

 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:

 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Marcinowicach przy ul. Tuwima 22/1, czynnej w dni pracujące w godz. 07:00 – 15:00 (poniedziałek, środa czwartek), wtorek 7.00-17.00 i piątek 7.00-13.00,

 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15:00,

 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2021 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 

 

 

 

Spotkanie dotyczące założenia profilu PUE ZUS- wnioski o świadczenie ,,Dobry Start 300+”

 

Logo programu 300+

 


 Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

 

 1. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

 2. przez Bankowość elektroniczną
 3. na portalu empatia.mpips.gov.pl

 

 

 

 Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: 22 lipca 2021 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1.

 

 

 

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.

Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00.

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez Internet.

 

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS

 

 

 

Plakat do pobrania

 

 

 

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl

 

Dołącz do platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskaj wsparcie w kryzysie

Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i w dodatku nie masz z kim o tym porozmawiać? Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

 

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, stworzona z myślą o osobach, które poszukują wsparcia w kryzysowych sytuacjach życiowych, np. zmagających się z samotnością, problemami psychicznymi, uzależnieniem czy żałobą. Portal umożliwia dołączanie do już istniejących grup wsparcia, a także tworzenie nowych, skupiających ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.

 

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – podzielić się swoim problemem i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

 

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowaliśmy również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

 

Aby dołączyć do społeczności platformy GrupaWsparcia.pl, wystarczy wejść na stronę www.grupawsparcia.pl i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników. W tej chwili z portalu korzysta już ponad 10 tysięcy osób, które z powodzeniem uzyskują pomoc i wsparcie oraz udzielają go innym.

Nie zwlekaj! Zarejestruj się na GrupaWsparcia.pl i daj sobie pomóc!

 

 

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI                                                               

WYCHOWAWCZYCH

DLA RODZICÓW

 

 

Zachęcamy rodziców do wzięcia udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych , realizowanych przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jest to cykl 4 trzygodzinnych BEZPŁATNYCH spotkań, które będą się odbywać w środy.

Termin realizacji: 01.09, 08.09, 15.09, 29.09.2021r. w godz. 15.30 – 18.30

 

O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

 1. więź i relacja w życiu dzieci i dorosłych

 2. rola uczuć w życiu człowieka

 3. sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i wychowawczymi

 

Telefoniczne zapisy na warsztaty oraz dodatkowe informacje u asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach pod nr. tel. 74-85-85-222

 

 

ZUS przejmuje obsługę świadczenia dla rodzin „Dobry Start” 300+

 

 

Logo programu Dobry Start

 

Od  01.07.2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obsługę świadczenia dla rodzin „Dobry Start” 300+.

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie:

 1. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: zus.pl
 2. przez bankowość elektroniczną
 3. na portalu empatimpips.gov.pl

Profil PUE ZUS możesz założyć samodzielnie. Jak to zrobić: sprawdź na www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00. Możesz też przyjść na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie – szczegóły wkrótce.

Świadczenie wypłaca się w formie przelewów na rachunki bankowe.

 

 

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

 

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 1. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 2. przez bankowość elektroniczną
 3. przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

 

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach będzie nieczynny. Ustala się dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - opiekunka środowiskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Rodzaj zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie.

Oczekiwania:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

 3. samodzielność,

 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,

 6. dobry stan zdrowia.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domowych (np. zakupy, sprzątanie)

 2. dbanie o zdrowie i higienę osobistą podopiecznego,

 3. zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,

 4. kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania pojawiających się życiowym problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice, nr tel. 74/8585222

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające

 grafika przedstawiająca rodzinę

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania
i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności może skorzystać ze wsparcia rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt/Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Wójt/Burmistrz  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 85 85 222

Zapraszamy osoby chętne do współpracy!

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Oświadczenie kandydatka/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

 

 

logo wojewódzkiego programu NESTOR

 

Wojewódzki Program Nestor

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej realizował będzie w roku 2021 Wojewódzki Program Nestor, który skierowany jest do Seniorów. W ramach programu będą podejmowane działania aktywizujące Seniorów prowadzone we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach –Zdroju realizować będzie zajęcia z rękodzieła papierniczego oraz polskich banknotów.

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu prowadzić będzie spotkania przybliżające wiedzę o sztuce teatralnej w odwołaniu do sztuki kulinarnej.

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze realizować będzie warsztaty z tematyki przybliżania wnukom muzyki.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zorganizuje warsztaty teatralne połączone ze zwiedzaniem budynku teatru oraz spotkania z pracownikami sceny.

Teatr Polski we Wrocławiu prowadził będzie warsztaty teatralne i choreograficzne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 większość działań planowanych jest w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku.

Seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marcinowicach nr tel. 74 85 85 222

 

 

 

Cyberbezpieczeństwo – bezpieczny senior w sieci

 

Niezależnie od tego, ile masz lat i jak pewnie poruszasz się w cyfrowym świecie, kilka poniższych zasad pomoże Ci zachować bezpieczeństwo Twoich danych i Twoich pieniędzy.

 1. Zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Sąsiad, listonosz czy policjant nigdy nie powinien Cię pytać o Twoje dane do logowania, np. do banku albo na Twoją pocztę mailową. Jeżeli ktoś Cię będzie o te dane pytał, nigdy mu ich nie podawaj.
 2. Wybieraj silne hasła i stosuj różne hasła do różnych serwisów. Nigdy i nikomu nie podawaj swoich haseł. Jeśli masz problem z zapamiętaniem hasła, zapisz je na kartce albo w zeszycie i schowaj w tylko sobie znanym miejscu.
 3. Uważaj na linki w wiadomościach, które otrzymujesz na swoją skrzynkę mailową. Jeśli nie masz pewności, skąd pochodzi link, nie klikaj w niego, bo możesz zainstalować sobie szkodliwe oprogramowanie. Nie odpowiadaj na maile lub telefony z prośbą o aktualizację danych do logowania, np. do banku albo do innych kont. Taki mail lub telefon traktuj tylko jako informację. Jeśli musisz zmienić swoje dane, zaloguj się na znany sobie adres i tam je zaktualizuj.
 4. Chroń swoje dane. Sprawdzaj, komu podajesz numer telefonu, adres, numer i serię dowodu, PESEL (np. gdy przez internet robisz zakupy albo załatwiasz sprawę urzędową). Jeśli masz stare rachunki, faktury, wyciągi z konta lub inne dokumenty, na których są Twoje dane, najlepiej zniszcz je w niszczarce do papieru albo podrzyj na drobne kawałeczki.
 5. Chroń PIN do swojej karty płatniczej. Karta to fajna sprawa, usprawnia płacenie w sklepach i pozwala ograniczyć kontakt z banknotami i monetami, które przechodzą przez wiele rąk. Jednak bez PIN-u jest tylko bezużytecznym kawałkiem plastiku. Dlatego nigdy nie zapisuj PIN-u bezpośrednio na karcie ani nie wkładaj karteczki z zapisanym PIN-em w to samo miejsce, gdzie przechowujesz kartę. Zawsze możesz utworzyć własny PIN. Cyfry i ich układ, który sam wymyślisz, będzie Ci łatwiej zapamiętać.

Ważne!

Gdy podajesz gdzieś swoje dane, nie spiesz się. Wszystko dokładnie sprawdź.

Jeśli nie jesteś pewny, czy możesz bezpiecznie podać komuś swoje dane albo kliknąć w jakiś link, możesz się poradzić i poprosić o pomoc:

 1. zaufanego członka rodziny lub inną bliską osobę,

 2. swojego opiekuna w banku lub innej instytucji,

 3. konsultanta na naszej infolinii.

 

 

logu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

 

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów ZUS w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. W ramach kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ZUS upowszechnia wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku, tak aby klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych i dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa.


 

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

 1. otworzyć i prowadzić konto w banku,

 2. otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),

 3. wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),

 4. 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),

 5. 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

 1. otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,

 2. wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),

 3. płacić kartą,

 4. wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,

 5. realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).

 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

 

 

 

 

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

 

Myślisz, by zostać rodziną zastępczą? Zastanawiasz się czy to dla Ciebie? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu Akademia Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje bezpłatne szkolenie, dzięki któremu lepiej zrozumiesz rolę rodzica zastępczego oraz być może zechcesz podjąć się tej wyjątkowej funkcji.

 

Szkolenie pod nazwą ,,Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie” prowadzić będzie dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Maria Haracz – Dąbrowska. Ze względów bezpieczeństwa odbędzie się ono online - na platformie ZOOM - w dniach 1 i 8 kwietnia w godzinach od 14.00 do 19.00. - Dzięki szkoleniu każdy z kandydatów będzie mógł nauczyć się lepiej rozumieć rolę rodzica zastępczego. To też niejako zaproszenie do pojęcia tej niezwykłej roli – zachęca Maria Haracz – Dąbrowska.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu świdnickiego a udział w nim jest całkiem bezpłatny. By jednak się zgłosić konieczne jest wypełnienie ankiety.

Poniżej załączamy link, po wejściu wyświetli się jej treść. Odpowiedzi, po kliknięciu przycisku „wyślij” zostaną automatycznie przesłane do koordynatora projektu, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej.

 

https://docs.google.com/forms/d/1L83H4Ey_nqP795zsVVLm_eHs9h9GsyGhCr1S2ByE_J8/viewform?fbclid=IwAR0d1Lx5hN54-rh6FvwoK23p53ckr6JX5DgXPDeX-gxdRy5JPKm4cAixbaA&edit_requested=true

 

 

Plakat promujący wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawnością dziecka.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Fundacja „Promyk Słońca” uruchomiła we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny, które oferuje bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności dziecka – zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka:

 1. stałą opiekę doradcy – terapeuty rodziny
 2. opiekę psychologiczną/psychoterapię
 3. konsultacje lekarskie
 4. konsultacje z położną / fizjoterapeutą
 5. doradztwo społeczno-prawne
 6. opiekę wytchnieniową
 7. grupy wsparcia

 

Fundacja w razie potrzeby koordynuje wsparcie dla dziecka i rodziny we współpracy z dolnośląskimi szpitalami, wiodącym ośrodkiem programu „Za życiem”, poradniami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi, hospicjami.

Szczegółowe informacje https://www.promykslonca.pl/dcwr/

 

Do pobrania:

Ulotka promująca pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka (pdf 1275 KB)