Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

 

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 1. tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

 

 1. osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

  Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1398,57 zł. i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 998,98 zł., obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

  Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

   

Uwaga: Od 01.03.2012 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 799,18 zł.

 

 

Dz. U. 2001 Nr 71 poz 734

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych