Pomoc społeczna

 

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których  ni e  są  w  stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy  społecznej  jest  wspieranie  osób i rodzin  w  wysiłkach zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom  życiowym. Ustawa  w  art. 15  określa  następujący  zakres  przedmiotowy    pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  • praca socjalna
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Formy pomocy społecznej

  • Świadczenia pieniężne:   Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  • Świadczenia niepieniężne:  Praca socjalna, , składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze, schronienie.

 

 

Dz. U. 2004 Nr 64 poz 593

USTAWA z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej