Pomoc społeczna

 

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których  ni e  są  w  stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy  społecznej  jest  wspieranie  osób i rodzin  w  wysiłkach zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom  życiowym. Ustawa  w  art. 15  określa  następujący  zakres  przedmiotowy    pomocy społecznej:

  1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  2. praca socjalna
  3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
  4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Formy pomocy społecznej

  1. Świadczenia pieniężne:   Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  2. Świadczenia niepieniężne:  Praca socjalna, , składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze, schronienie.

 

 

 USTAWA z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej Dz. U. 2004 Nr 64 poz 593