Wspieranie rodziny

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

  1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
  2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
  3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
  4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
  5. Pomocy w integracji rodziny.
  6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
  7. Dążeniu do reintegracji rodziny

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.