Dodatek energetyczny

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby te będą mogły ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
  2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  3. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej (i kserokopia umowy) .

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.

wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc

  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany będzie w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Druki wniosku na dodatek energetyczny są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach