Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, których celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sądu.

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania instytucji oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz sformułowanie działań pomocowych.

  2. Podejmowanie działań pomocowych oraz interwencyjnych w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie.

  3. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

  4. Upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

  5. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,

  6. monitorowanie procedury “Niebieskie Karty”.

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego opiera się na metodzie dynamicznego współdziałania instytucji i organizacji, które z mocy prawa lub inicjatywy własnej podejmują działania na rzecz profilaktyki przemocy domowej, pomocy na rzecz osób doznających przemocy oraz reedukacji społecznej osób stosujących przemoc. Metoda ta to współtworzenie komplementarnego planu pomocy przez pracowników służb społecznych, instytucji i organizacji oraz jego realizacja w formule zespołowej.

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy Domowej realizuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują pomocy zawiadom instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Szkołę, lekarza)

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy w rodzinie – Przełam strach! Zawiadom instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy domowej (Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lekarza, pedagoga szkolnego, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Tworzymy bezpieczne przestrzenie , razem przeciwko przemocy!

Zmiana zaczyna się od nas-wsparcie, zrozumienie, nadzieja! 

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich!

Nasza pomoc jest: bezpłatna, poufna, bezstronna.

 

TELEFONY INTERWENCYJNE:

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia: 801-120- 002

(poniedziałek – sobota 8.00- 22.00)
(niedziela i święta – 8.00- 16.00)

Telefony alarmowe Policji: 997, 112

Telefony alarmowe Pogotowia: 999, 112

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka: 800 12 12 12 (p od numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci)

Telefoniczna poradnia prawna: 22/666-28-50 - (poniedziałek oraz wtorek - 17.00-21.00)
801-120-002 –
(środa – 18.00-22.00)

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 ul. Żeromskiego 16/8, 58-100 Świdnica

tel. 74-856-58-15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Świdnicy

ul. Budowlana 6, II piętro, 58-100 Świdnica

tel. 668-777-028

Punkt Udzielania Nieodpłatnych Porad Prawnych

Budynek Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

ul. Kolejowa 18, 58-124 Marcinowice

tel. 74-850-04-60

Punkt Konsultacyjny- dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy domowej. Punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie “ Jasny Horyzont”

Mysłaków 22, 58-124 Marcinowice

tel. 733-409-122

czynny w drugą I czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.30

Komisariat Policji w Marcinowicach

ul. Tuwima 27, 58-124 Marcinowice

tel. 47-875-58-21, 47-875-58-26