Czym są świadczenia rodzinne i komu przysługują?

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 3. zasiłek pielęgnacyjny,
 4. świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje jeżeli dochód rodzinny, pomniejszony o należny podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Natomiast pozostałe świadczenia rodzinne są niezależne od dochodu.

 

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim,
 2. obywatelom Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 3. cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym wraz z rodziną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 

USTAWA z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Dziennik  Ustaw z 2020 roku poz. 111