W związku z zapotrzebowaniem na zatrudnienie asystenta

 

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCINOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

 

 

Wymagania:

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 art. 12 wymienionej wyżej ustawy i udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Wypełniony obowiązek alimentacyjny – jeżeli taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona;

6. Znajomość ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2018, poz. 998 ze zm.);

7. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymaganie dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z rodziną.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;

2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w zajęciach grupowych dla rodziców;

6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

15. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. Poz. 1860).

16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV), list motywacyjny;

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

4. Oświadczenie o niekaralności;

5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny;

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;

7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny

w terminie do dnia 28.02.2019r. (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w tut. Ośrodku. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.