OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 Ogłasza nabór na stanowisko

 PRACOWNIK SOCJALNY

  

I. Wymagania

posiadanie dyplomu ukończenia jednej ze szkół: kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

 posiadanie obywatelstwa polskiego

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie,

 nieposzlakowana opinia,

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

 preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego

 umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność,

 

 II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

 • rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,

 • świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,

 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,

 • opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym,

 • wydawanie decyzji administracyjnych,

 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

   

III. Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu na potrzeby rekrutacji

   

IV. Warunki pracy

umowa o pracę na pełny etat w wymiarze 8 godz. na dobę

praca od poniedziałku do piątku

przewidywany okres zatrudnienia wrzesień 2017

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do GOPS w Marcinowicach niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP GOPS Marcinowice.