OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO – NA ZASTĘPSTWO

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

Ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY – „Umowa na zastępstwo”

 

I. Wymagania

posiadanie dyplomu ukończenia jednej ze szkół: kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

posiadanie obywatelstwa polskiego

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego - praca w terenie,

nieposzlakowana opinia,

niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego

umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

 • rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,

 • świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,

 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,

 • opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym,

 • wydawanie decyzji administracyjnych,

 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

   

III. Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu na potrzeby rekrutacji.

   

IV. Warunki pracy

umowa o pracę na zastępstwo, na pełny etat w wymiarze 8 godz. na dobę

praca od poniedziałku do piątku

przewidywany okres zatrudnienia od kwietnia 2017 do lipca 2018

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1 w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie do dnia 24 marca 2017 roku.