Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

 informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne

 o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z rodzin uboższych.

 Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 
Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 

 • zamieszkują na terenie gminy Marcinowice,
 • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto.

 

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy, w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce.
 • świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy.

 

Składanie wniosków:

 • od 1 września do 15 września danego roku kalendarzowego,

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku szkolnego/nauki,
 • zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (za sierpień danego roku kalendarzowego)
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • osoby posiadające gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł,
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.


Szczegółowe informację udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, lub pod numer telefonu 74 85 85 222

Do pobrania:

- Wniosek o stypendium szkolne (PDF)