Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Kwota dofinansowania – 14 360,00 zł
Całkowita wartość – 14 360,00 zł

 

Cele Programu
Głównym celem Programu Opieka wytchnieniowa  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności. Polegać ono ma na odciążeniu od codziennych obowiązków związanych z opieką , co pozwoli na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 74/85 85 222.

Obecnie trwa nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy.

 

Plakat Funduszu solidarnościowego