Ogłoszenie o naborze

 NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

 

Wymagania:

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 art. 12 wymienionej wyżej ustawy, udokumentowany co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Wypełniony obowiązek alimentacyjny – jeżeli taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego

4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona;

6. Znajomość ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” z dni 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2013, poz. 135 ze zm.)

7. Prawo jazdy kat. B

 

Wymaganie dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z rodziną

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;

2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w zajęciach grupowych dla rodziców;

6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV), list motywacyjny

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

4. Oświadczenie o niekaralności,

5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice w terminie do 10.01.2015 r.

z dopiskiem ASYSTENT RODZINY .Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach